Download hier informatie over onze dienstverlening

Inleiding

Graag willen wij u in deze brief inzage geven in hetgeen ASSUFLEX verzekeringen en financieringen voor u kan betekenen op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Veel van ons werk verrichten wij buiten uw gezichtsveld. In dit document geven wij u een overzicht van de wijze waarop ons kantoor werkt. Heeft u hierover vragen, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.

Door u op deze wijze te informeren, conformeren wij ons aan de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair die in de verzekeringsbranche geldt. Wij onderschrijven hiermee het belang van een goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Wilt u meer weten over de Code, kijkt u dan op de website van het Verbond van Verzekeraars, de belangenorganisatie van verzekeraars www.verzekeraars.nl. De complete tekst van de gedragscode kunt u daar downloaden.

Wie zijn wij?

Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Het is onze taak om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken kunt krijgen en welke daarvan verzekerd kunnen worden. Hierbij geven wij adviezen over producten die naar ons oordeel goed aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast deze advisering begeleiden wij de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. Onze doelstelling is om cliënten een deskundig advies te geven over alle vormen van verzekeringen en hypotheken.

Onze diensten

Wij kunnen onze cliënten behulpzaam zijn op een breed terrein van financiële diensten.

Tot de adviesgebieden van ons kantoor behoren:

  • Schadeverzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • Pensioenen
  • Hypotheken
  • Spaarproducten
  • Financiële planning

Wat kunt u van ons verwachten

Indien u ons inschakelt om uw belangen op het gebied van verzekeringen te behartigen, kunt u van ons de volgende dienstverlening:

Analyse van uw wensen

Wij maken een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico’s u zou kunnen verzekeren en welke risico’s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen.

Alternatieven waar u uit kunt kiezen

Wij lopen met u de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze goed aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.

Aanvraag van de verzekering

Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering. Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.

Verzorgen van voorlopige dekking

Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode voorlopige dekking te verlenen.

Controle verzekeringsdocumenten

Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld. Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig verzekert. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.

Controle premietarief

Over de verzekering die u afgesloten heeft, bent u een premie verschuldigd. Wij controleren of de verzekeringsmaatschappij de juiste tarieven voor u hanteert.

Archivering

Wij archiveren zoveel mogelijk stukken die op u betrekking hebben in een persoonlijk digitaal dossier.

Beheer van de verzekering die u heeft gesloten

Omdat u ons heeft gevraagd uw belangen op het gebied van verzekeringen te behartigen, zien wij het als een belangrijke taak ervoor te zorgen dat de verzekering ook op langere termijn blijft aansluiten bij uw wensen. Er kunnen wijzigingen ontstaan in uw persoonlijke situatie die gevolgen hebben voor de aard van de dekking. Wij wijzen u erop dat wij alleen uw verzekeringen kunnen aanpassen indien u ons informeert over de wijzigingen in uw situatie.

Verzorgen van de uitkering

Er kan een moment aanbreken dat u een beroep moet doen op de verzekering. Dat kan zijn na een schade, ongeval of bij een overlijden. Namens u zullen wij die maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten.

Werkzaamheden afkopen levensverzekering

Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering.

Uitkering levensverzekering

Voordat de levensverzekering tot uitkering komt, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering kan geschieden.

Wijzigen van beleggingsfonds

Wilt u de wijze waarop uw spaarpremies door verzekeringsmaatschappijen worden belegd wijzigen, dan begeleiden wij de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling.

Wat verwachten wij van u?

U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. Pas dan kunnen wij optimaal voor u werken.

De juiste gegevens

Wij verwachten dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

Elders lopende verzekeringen

Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.

Wijzigingen in persoonlijke situatie

Als uw persoonlijke situatie wijzigt of als er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, verandering auto, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.

Het controleren van de ontvangen stukken

Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatie-traject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan achterheen en zullen zonodig laten corrigeren.

Contact met verzekeraar

Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.

Onze bereikbaarheid

U kunt ons langs tal van wegen bereiken:

Bezoekadres                            : Verwersstraat 52, 5211 HX  ‘s-Hertogenbosch

Telefoon                                  : 073-5481130

Fax                                          : 073-5481133

Website                                   : www.assuflex.nl

E-mail                                      : info@assuflex.nl

Openingstijden kantoor           : maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17:00 uur.

vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

24 uur service                          : Voor nood- en spoedgevallen kunt u ons op telefoonr.

0413-310002 of 0411-604240 bereiken.

Avondafspraken                      : Indien gewenst kunt u een afspraak maken buiten

kantooruren.

De premie

Premiebetalingen kan op navolgende wijze plaatsvinden.

Incasso door verzekeraar

U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een

acceptgiro. Premies worden in principe per jaar betaald. U kunt ervoor kiezen premies per halfjaar, kwartaal of maandelijks te betalen. Bij betaling in termijnen is veelal automatische afschrijving verplicht. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover ingelicht.

Als u vragen heeft over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren.

Afspraken rondom premiebetaling

Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.

Onze relatie met verzekeraars

Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van verschillende verzekeringsmaatschappijen te adviseren. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars zaken doen. Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars. Een lijst met namen van verzekeraars met wie wij een relatie onderhouden zenden wij u op aanvraag toe.

Er is geen financiële instelling, bank of verzekeringsmaatschappij die geheel of gedeeltelijk eigenaar is van ons kantoor.

Hoe worden wij beloond?

Beloningsbeleid van onze medewerkers

Het beloningsbeleid van onze medewerkers is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. Met ons beloningsbeleid willen wij de focus leggen op de langere termijn belangen van onze klanten en onze onderneming. Daar waar mogelijk zullen wij bij de wijze van beloning stimuleren dat de klant zorgvuldig behandeld wordt en dat onze zorgplicht wordt nagekomen. En dat wij waar mogelijke zullen voorkomen dat de medewerkers door de beloning geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht. Uitgangspunt is dat de klant te allen tijde passend advies krijgt.

Onze medewerkers ontvangen een vast salaris en geen variabele beloning.

Ons beloningsbeleid is altijd gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten. De kosten van onze werkzaamheden kunnen worden gefinancierd door de verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Dit heet provisie.

Voor complexe financiële producten zoals levensverzekeringen, hypotheken, uitvaartverzekeringen, betalingsbeschermers, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenverzekeringen mogen wij geen provisie ontvangen van banken of verzekeraars. Wij brengen de kosten voor onze werkzaamheden bij deze producten middels een rechtstreekse declaratie bij u in rekening. Dit betekent voor u een extra waarborg dat u een onafhankelijk advies krijgt.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wij doen er alles aan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Maar ook wij kunnen fouten maken. Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor u geeft dit een stuk extra zekerheid.

Beëindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.

Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons kantoor totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

Klachten?

Wij doen ons best. Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u dat dan kenbaar wilt maken. Na ontvangst van uw klacht nemen wij contact met u op. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij een onafhankelijk klachtencollege, te weten:

Stichting Klachteninstituut Verzekeringen

Postbus 93560

2509 AN  Den Haag

tel. : (070)   333 89 99

fax : (070)   333 89 00

e-mail: info@klachteninstituut.nl

internet: www.klachteninstituut.nl

U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.